ข้อมูล กชช.2ค จังหวัดนครพนม ปี 2560

1. ตัวชี้วัดแและระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2560 ระดับจังหวัด

2. ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2560 ระดับจังหวัด

3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัด

4. ร้อยละของหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัด

5. จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัด

6. สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)