คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ฉบับเต็ม (21 มี.ค. 2559)

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ฉบับเต็ม (21 มี.ค. 59)

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเป็นโครงการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีมติสนับสนุนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุมัติหลักการงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงิน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชนที่ดีขึ้น โดยมอบให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป

คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้กองทุนฯ และภาคีเครือข่ายสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ขับเคลื่อน ผู้สนับสนุน ผู้ตรวจสอบ และผู้ติดตามโครงการที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ดังนั้น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,556 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
 3. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
 4. เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการบริหารงบประมาณ ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 5. ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน อันเกิดจากการดำเนินโครงการ
 6. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน อันเกิดจากการดำเนินโครงการ
 7. กู้ยืมเงิน นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีความสนใจและความพร้อมกองทุนละ ไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยมีกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป้าหมาย จำนวน 79,556 กองทุน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

 1. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 2. มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเห็นชอบโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยต้องมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
  ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กำหนด และมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
 3. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
  ชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้3.1   มีการจัดทำงบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้

  3.2   มีการหมุนเวียนเงินทุนอย่างสม่ำเสมอ

  3.3   มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

 4. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนากองทุน ดังนี้4.1   แผนการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการที่ชัดเจน

  4.2   แผนการขยายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

  4.3   แผนการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและวินัยทางการเงิน

  4.4   แผนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความมั่นคงยั่งยืน

  4.5   แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ

 5. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ได้รับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  ระยะที่ 3 หรือได้ดำเนินการดังนี้แล้ว5.1   ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 หรือ

  5.2   เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ

  5.3   เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2557

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)