บ้านท่าเรือ ม. 1,2,8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

บ้านท่าเรือ “หมู่บ้านแห่งเสียงดนตรี” เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเมื่อปี 2549 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2554 บ้านท่าเรือ ม.1,2,8 เป็นหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน คือ เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน (แคน พิณ โหวด โปงลาง) เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องดนตรีใหญ่ที่สุดในโลก และผ้าไหมทอมือ โดยสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่าเรือ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มากกว่า 300 รางวัล

(Visited 1 times, 1 visits today)