ประมวลสรุปพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

ประมวลสรุปพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

การดำเนินงานการพัฒนาแต่ก่อนใช้วัดด้วยสายตาบ้างเฉลี่ยไปตามความคิดเห็น ที่ไม่เป็นเชิงสถิติบ้างทำไปเรื่อย ๆ บ้างแต่ตอนนี้ทางราชการมีการสำรวจข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่คิดว่าในขณะนี้ดีที่สุดแล้วดีในการเป็นฐานให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาเป็นข้อมูลที่ง่ายดูง่ายและเห็นด้วยที่มีการสำรวจข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อให้พบปัญหาซึ่งเมื่อรู้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไขสำหรับการวัดนั้นจะ ตรงหรือไม่ตรงแน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้างก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ขอให้มีสิ่งที่จะ ช่วยชี้ให้ฝ่ายรัฐเข้าไปหาชาวบ้านได้ทราบปัญหาของชาวบ้านบ้างเมื่อเราทำจริงสำรวจจริงแล้วจะทำให้พบกับบุคคลที่ควรสงเคราะห์หรือทำให้พบปัญหาและเมื่อพบปัญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรเป็นสิ่งที่จะตามมา

หลักการพัฒนาที่ควรจะคำนึงถึงคือช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองด้วยการให้คำแนะนำ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

(ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่รล 0017/10527 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2534)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)