หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ปี  2560 (งบพัฒนาจังหวัด)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่ อำเภอ ตำบล ชื่อบ้าน หมู่ที่ ระดับการพัฒนา หมู่บ้านดีเด่น
1 เมืองนครพนม บ้านกลาง ดงยอ 8
2 ท่าอุเทน เวินพระบาท เชียงยืน 4
3 โพนสวรรค์ กุตาไก้ นาใน 1
4 ปลาปาก นาใน นางาม 1 อันดับ 2
5 ธาตุพนม ธาตุพนมเหนือ ดอนแดง 8 อันดับ 1
6 เรณูนคร โคกหินแฮ่ นาบัว 5
7 นาแก นาแก แก้งน้อย 10
8 วังยาง วังยาง นาขามใต้ 7
9 ศรีสงคราม สามผง นาหนองหวาย 7
10 นาหว้า นางัว อูนนา 3 อันดับ 3
11 บ้านแพง หนองแวง นาข่า 4
12 นาทม หนองซน นาดี 13
(Visited 1 times, 1 visits today)