OVC บ้านท่าเรือ ต้อนนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Check in ไทแสก/ ไทญ้อ จัดโดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

นาหว้า** 21 ส.ค.59 นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าเรือ ม.1,2,8 ต.ท่าเรือ นำทีมโดยผู้ใหญ่ประหยัด ชัยบิน ผญบ.ม.2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการดำเนินกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่นบ้านท่าเรือ จำนวน 45 คน โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัดเป็นผู้นำทีม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าเรือ ม.1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)