Download : Way of Life

   กรอบแนวทางการจัดเวทีปรับเปลี่ยน Mindset
   การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ Way-of-Life (ไฟล์ PDF)
   การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ Way-of-Life (ไฟล์ PPT)
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไฟล์ PDF)
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไฟล์ PPT)
    การสร้างตระหนักสถานการณ์และปัญหาของชุมชน (ไฟล์ PPT)
   แผนชีวิตครัวเรือน/หมู่บ้านและชุมชน (ไฟล์ PPT)
   แผนชีวิตครัวเรือน+หมู่บ้าน/ชุมชน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (ไฟล์ excel)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)