ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายมนตรี ฮมแสน

พัฒนาการจังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

กรมการพัฒนาชุมชน

"ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความสุข อย่างยั่งยืน"

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กฎระเบียบข้อบังคับ

คำสั่ง

คู่มือ/เอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม/วาระการประชุม

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต